Priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu zmierzają do poprawy klimatu dla innowacji we wszystkich regionach i umożliwiają im lepsze wykorzystanie potencjału innowacyjnego. W tym celu projekty tworzą korzystne warunki ramowe dla innowacji oraz budują możliwości efektywnego transferu, a także zastosowania innowacji. Projekty promują rozwój wiedzy oraz pomagają w poprawie warunków ramowych dla edukacji oraz szkoleń.

Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:
1. Poprawa ramowych warunków dla innowacji,
2. Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji,
3. Wspieranie rozwoju wiedzy.

Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej

Projekty realizujące ten priorytet mają na celu poprawę dostępności, która jest koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym elementem redukującym dysproporcje na obszarze programu. Projekty takie promują rozwiązania oparte na technologiach informatyczno-komunikacyjnych (ICT), a także alternatywne pozatechnologiczne rozwiązania dla poprawy dostępu. Projekty wspierają połączenia oraz intermodalność w celu poprawy wykorzystania i jednoczesnej redukcji natężenia ruchu.

Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:
1. Poprawa wewnętrznych połączeń w obszarze Europy Środkowej,
2. Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki,
3. Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
4. Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu.

Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu bardziej odpowiedzialne wykorzystanie oraz lepszą ochronę środowiska naturalnego na obszarze Europy Środkowej. Takie projekty pozwalają wspólnie zarządzać środowiskiem i chronić zasoby naturalne, wspierać przyjazne środowisku technologie oraz redukować ryzyko i skutki zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka. Wspierają one również odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej.

Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:
1. Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną.
2. Redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka.
3. Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.
4. Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań.

Priorytet 4 – Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu poprawę jakości życia w miastach i regionach i będą promować zrównoważony rozwój miejski. Będą wspierać rozwój policentryczny mając na celu zapobieżenie dysproporcjom w obszarach miejskich, spowodowanych segregacją społeczną i przestrzenną. Będą także podejmować kwestie zmian demograficzno-społecznych jak również ochrony, utrzymania i wykorzystania zasobów kulturowych.

Priorytet ten zawiera następujące obszary interwencji:
1. Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej,
2. Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miast i regionów,
3. Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.