Minimalne wymogi ustalone dla Programu dla Europy Środkowej oznaczają, że konsorcja partnerskie angażować powinny:

co najmniej trzech partnerów finansujących
z co najmniej trzech krajów oraz
z których co najmniej dwóch partnerów usytuowanych jest w unijnych regionach Europy Środkowej.
Partnerzy zaangażowani w operacje powinni być odpowiednimi podmiotami z faktycznymi kompetencjami do tworzenia, wdrażania oraz propagowania produktów i rezultatów. Wszyscy partnerzy powinni być zaangażowani w projekt w sposób proporcjonalny i być w stanie wiarygodnie określić w zarysie korzyści osiągnięte ze współpracy partnerskiej i transnarodowej. Program w szczególności zachęca do wielodyscyplinarnej i międzysektorowej współpracy partnerskiej. Mimo, że nie wyklucza się większych konsorcjów, rekomendowana liczba partnerów wynosi od 8 do 12 w zależności od wybranego typu działań. Średnia liczba partnerów w projektach zatwierdzonych wynosi 11.

W Programie dla Europy Środkowej partnerami projektowymi mogą być:

władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego takie jak ministerstwa, samorządy regionalne, jednostki administracyjne, samorządy miejskie oraz ich wydziały;
instytucje o charakterze publicznym (Public Equivalent Bodies), takie jak stowarzyszenia rozwoju regionalnego oraz agencje innowacyjności i rozwoju. Oznacza to jakąkolwiek jednostkę:
stanowioną zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym, nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego, oraz; i
posiadającą osobowość prawną, i
finansowaną w większej części przez państwowe, regionalne, bądź lokalne władze, czy też inne podmioty podległe prawu publicznemu lub podlegającą tym podmiotom w zakresie nadzoru kierowniczego lub posiadającą radę organizacyjną, kierowniczą lub nadzorczą, ponad połowa której wyznaczana jest przez państwowe, regionalne, bądź lokalne władze lub inne podmioty podległe prawu publicznemu.
Instytucje prywatne, w tym prywatne firmy posiadające osobowość prawną.