Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska po roku 2013

Nowy okres 2014 – 2020

Od kwietnia 2012 r. trwają intensywne prace związane z przygotowaniem nowego programu współpracy transgranicznej na lata 2014-2020. Przygotowania przebiegają pod kierownictwem Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz) i Koordynatora Krajowego (Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP). W chwili obecnej opracowywany jest projekt Programu, trwa proces oceny ex-ante oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Prace nad nowym Programem są prowadzone na forum dwustronnej grupy roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele polskich i czeskich instytucji regionalnych (3 województw i 5 krajów), euroregionów oraz Instytucji Zarządzającej i Koordynatora Krajowego.

W ramach grupy ds. przygotowania nowego Programu CZ-PL funkcjonuje również podgrupa ds. Funduszu Mikroprojektów, w której spotkaniach uczestniczą przedstawiciele wszystkich polskich i czeskich części euroregionów uczestniczących w Programie.

Podstawowe informacje o Programie CZ-PL 2014-2020:
Obszar wsparcia

W przyszłej perspektywie finansowej zostanie zachowany obszar wsparcia obecnego Programu, tj.

ZAKRES TERYTORIALNY

Czechy

kraj liberecki

kraj pardubicki

kraj kralowohradecki

kraj ołomuniecki

kraj morawskośląski

Polska

woj. dolnośląskie (podregiony: jeleniogórski i wałbrzyski, powiat strzeliński)

woj. opolskie

woj. śląskie (podregiony: bielski i rybnicki, powiat pszczyński)

Struktury Programu

Struktura wdrażania Programu, co do zasady, zostanie zachowana według obecnie funkcjonującego modelu. Najistotniejszą zmianą będzie zwiększenie roli Wspólnego Sekretariatu (wcześniej: Wspólny Sekretariat Techniczny)w kontroli współpracy i wpływu transgranicznego projektów w trakcie ich realizacji.

Zakres tematyczny przyszłego Programu

Przyszłość EWT jest planowana w oparciu o rozporządzenia Parlamentu i Rady (nr. 1303/2013, 1301/2013 i 1299/2013, opublikowane w dzienniku urzędowym UE: http://eur-lex.europa.eu/).

Zgodnie z głównymi założeniami propozycji KE, wszystkie programy są zobowiązane do koncentracji tematycznej – min. 80% budżetu programu musi zostać przeznaczone na maks. 4 cele tematyczne. W ramach celów tematycznych każdy Program musi określić bardziej szczegółowe priorytety inwestycyjne, które będzie realizował.

Nowa edycja Programu Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska skupi się wokół tematów takich jak: bezpieczeństwo, wykorzystanie potencjału pogranicza polsko czeskiego w dziedzinie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, dostępność komunikacyjna regionu, edukacja oraz współpraca instytucji rządowych i pozarządowych. Większość środków zostanie przeznaczona na działania związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym regionu pogranicza polsko-czeskiego oraz rozwojem infrastruktury drogowej.

Fundusz Mikroprojektów

Ustalono, że Fundusz Mikroprojektów będzie realizowany, podobnie jak dotychczas, przez 6 projektów parasolowych, z Partnerem Wiodącym po stronie czeskiej. Na Fundusz przeznaczono 20% alokacji Programu (początkowo – 15%, dodatkowe środki będą udostępnione o ile dany projekt parasolowy spełni określone kryteria).

Mikroprojekty, wybierane w ramach projektów parasolowych Euroregionów: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Silesia, Pradziad, Glacensis i Nysa, będą dotyczyły głównie współpraca instytucji rządowych i pozarządowych oraz wykorzystania potencjału naturalnego i kulturowego pogranicza. W niektórych euroregionach wspierane będą również działania z zakresu edukacji.

W zależności od tematyki i poziomu partnerstwa, mikroprojekty będą mogły otrzymać dofinansowanie w maks. wysokości od 20 000 do 60 000 EUR z EFRR.

Ramy finansowe

Planowany budżet programu to ponad 226 mln EUR EFRR.

Harmonogram

Ostateczna wersja Programu zostanie złożona do Komisji Europejskiej w trzecim kwartale 2014 r. Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór projektów odbędzie się najwcześniej w pierwszym. kwartale 2015 r.

Pozostałe istotne zmiany w Programie CZ-PL 2014-2020

1. System składania wniosków projektowych – wszyscy Wnioskodawcy będą zobowiązani do złożenia do WST formularza Wstępnych Założeń Projektu, wobec których WST, na podstawie z góry określonych kryteriów, przekaże swoje stanowisko.

2. System obowiązkowych wskaźników produktu – wszyscy Beneficjenci będą zobowiązani do realizacji wskaźników produktu (w tym wskaźników jakościowych).

3. Kryteria współpracy – wszyscy beneficjenci będą zobowiązani do realizacji 3 kryteriów współpracy (nie będzie to dotyczyło Funduszu Mikroprojektów).

4. Projekty trójstronne – w ramach programów współpracy transgranicznej: Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Słowacja-Czechy trwają prace nad stworzeniem możliwości realizacji projektów z udziałem partnerów z państwa trzeciego

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy – Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko – polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju (więcej informacji patrz. dokumenty programowe).

Zmiany w stosunku do Interreg IIIA Czechy – Polska

– zwiększenie znaczenia Europejskiej Współpracy Terytorialnej – samodzielny
cel europjskiej polityki spójności,

– zwiększenie dostępnych środków do 219,46 milionów euro,

– zwiększenie maksymalnej wysokości dofinansowania do 85 % (czescy
beneficjenci mogą dodatkowo wnioskować o 5 % z budżetu państwa),

– minimalna wysokość dofinansowania z EFRR wyższa niż 30 000 euro,

– zwiększenie znaczenia współpracy transgranicznej,

– wspólny dwujęzyczny wniosek,

– budżet i płatności w euro,

– nowy wniosek internetowy,

– możliwe działania inwestycyjne w ramach wszystkich osi priorytetowych,

– rejestracja projektu po spełnieniu kryteriów kwalifikowalności.

Załączniki:

program-wspolpracy-transgranicznej-rcz-rp-2014-2020