Dział Projektów jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji projektów na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajmuje się obsługą przedsięwzięć badawczych, organizacyjnych i innych, finansowanych przez instytucje i programy krajowe i międzynarodowe. Dział podlega Prorektorowi ds. Finansów prof. Jackowi Batogowi.

W 2020 roku Uczelnia zarządzała 58 projektami o łącznej wartości 95 mln złotych. Najwięcej bo aż 18 z nich realizowanych było w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Siedem realizowanych projektów było finansowanych z programu Erasmus, dwa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jeden z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, dwa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  jeden z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego W 2020 roku zrealizowano dwa granty w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab”, którego celem było tworzenie, testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego do walki ze skutkami wystąpienia COVID-19 lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. Rozpoczęto także realizację jednego projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA – nabór specjalny COVID-19.

Dział Projektów Europejskich powstał na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010, jako jednostka wyodrębniona z istniejącego wcześniej Działu Spraw Międzynarodowych.