Zarządzenie Nr 60/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 marca 2021r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Uniwersytetu Szczecińskiego (§ 41)

Do zadań Działu Projektów należą działania dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania i projektów z wyłączeniem tych, które są nadzorowane przez Dział Nauki
i Projektów Naukowych oraz Dział Spraw Międzynarodowych, a w szczególności:
1) pozyskiwanie, gromadzenie oraz przekazywanie osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy, komórkom i jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji na temat zewnętrznych źródeł finansowania,
2) koordynowanie prac wstępnych oraz doradztwo w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej możliwości udziału Uczelni w programach finansowanych przez Unię Europejską lub z innych źródeł zewnętrznych,
4) organizowanie warsztatów i szkoleń oraz prowadzenie spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych dotyczących zasad aplikowania,
5) opiniowanie wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki organizacyjne Uczelni,
6) wdrażanie projektów, doradztwo w zakresie realizacji projektów oraz współpraca z instytucjami finansującymi,
7) monitorowanie realizacji projektów, w tym w szczególności opiniowanie dokumentacji projektowej i działań kierownika projektu, mogących wywoływać skutki finansowe oraz prowadzenie bazy projektów,
8) informowanie prorektora właściwego ds. finansów, kwestora oraz kanclerza o konieczności zmiany planu rzeczowo-finansowego, na skutek realizacji danego projektu,
9) sporządzanie na potrzeby władz Uczelni rozliczeń i sprawozdań dotyczących projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
10) gromadzenie i przechowywanie oryginałów umów o dofinansowanie projektu oraz aneksów zmieniających te umowy, kolejnych wersji wniosków aplikacyjnych, protokołów pokontrolnych, korespondencji z instytucją finansującą,
11) administrowanie uczelnianymi kontami tworzonymi w teleinformatycznych systemach obsługi wniosków aplikacyjnych projektów,
12) prowadzenie rejestru miejsc przechowywania dokumentacji dotyczącej poszczególnych projektów,
13) opiniowanie zgodności zgłaszanych zmian do projektów z warunkami umowy o dofinansowanie oraz zasadami kwalifikowalności wydatków,
14) wsparcie kierowników projektów oraz zespołów projektowych w bieżącej realizacji projektów.